ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ:

Álláspályázat – óvodavezető (magasabb vezető)

pályázatok

Archív tartalom – a beadási határidő lejárt!

Nagyfüged Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2 évig szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján. A magasabb vezetői: óvodavezetői megbízással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény vezetése és képviselete, az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a nevelési célkitűzések megvalósítása. Az intézményi szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A gazdálkodási szabályzatok betartása,A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy ezirányú megkezdett tanulmányok
 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is
 szakmai életrajz
 az intézmény vezetésére vonatkozó program
 a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását
 motivációs levél

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Jánosné polgármester nyújt, a 37/325-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nagyfüged Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/777/2018., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 Személyesen: Juhász Jánosné polgármester, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.