Tájékoztató a téli tűzifa támogatásról

Hírek

Tisztelt nagyfügedi lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2016. évben ismét lehetőség nyílt természetbeni ellátásként tűzifa támogatás igénylésére a Nagyfüged Községi Önkormányzat 1/2013. (I.26.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint szociálisan rászorulónak minősülő, Nagyfügeden lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyeknek.

A hivatkozott rendelet értelmében szociálisan rászoruló az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át és vagyonnal nem rendelkezik.
A szociálisan rászorulók között előnyt élvez, aki a kérelem benyújtásakor
– aktív korúak ellátására,
– időskorúak járadékára,
– adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagy
– települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult.

A szociálisan rászorulók között előnyt élvez az is, aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A tűzifa támogatás megállapítás iránti kérelmeket tárgyév november 15. napjáig – amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa-keret nem merül ki, legkésőbb tárgyévet követő év január 31. napjáig – lehet benyújtani Nagyfüged Községi Önkormányzat székhelyére.
A kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a háztartásban élők egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolását.
A polgármester a kérelmek elbírálása során először a fent részletezettek szerint szociálisan rászorulónak minősülő kérelmezők ügyében hoz döntést.
Nagyfüged, 2016. november 7.

Juhász Jánosné
polgármester