ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021-03-25

Álláspályázat – óvodapedagógus

pályázatok

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
• magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
• gyermekközpontúság, tolerancia
• önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló feladószelvény csatolása.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prezenszkiné Urbán Ágnes nyújt, a 70-363-3498 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-3/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Prezenszkiné Urbán Ágnes, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.kozigallas.gov.hu – 2021. március 05.
• www.nagyfuged.hu– 2021. március 05.