Nagyfüged » 2018. 06. 01

Napi archívum: 2018. 06. 01

ASP pályázat

Nagyfüged Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

A kedvezményezett neve: Nagyfüged Községi Önkormányzat

A projekt címe: Nagyfüged Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege:  5 982 832 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A MINISZTERELNÖKSÉG, MINT TÁMOGATÓ, NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÁTAL A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉHEZ BENYÚJTOTT „NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” CÍMŰ, KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016-00102 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ TÁMOGATÁSI KÉRELMÉT 5 982 832 FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA ÉRDEMESNEK ÍTÉLTE.

A projekt 2017.01.01-én kezdődött, uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

A program fő célja segíteni a ASP rendszerhez való csatlakozást és annak feltételeit megteremteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (azaz az önkormányzati ASP rendszerhez).

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK 2017. január 1-jétől csatlakoznia kell a fenti rendszerhez.

A program eredményeként egyrészt kialakításra kerül a csatlakozási folyamat gerincét adó hardveres rendszer. Megvalósul az ASP Kormány rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése, az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi munkaállomás biztosítása.

ASP szolgáltatáshoz csatlakozó valamennyi munkaállomásnak biztosítani kell a szükséges eszközöket ( számítógép, szoftver , kártyaolvasó, laptop, fénymásoló, Rack szekrény, Switch eszköz, szünetmentes tápegység). Továbbá megtörténik az Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamata. A rendszer bevezetése során elengedhetetlen a megfelelő minőségű és tervszerűen végrehajtott tesztelés, valamint élesítés. A kialakított módszertan és ütemezés szerinti végrehajtás eredményeként az egyes szakrendszerek az elvárásokhoz igazított módon történő használata fokozatosan valósul meg, és ezáltal az egyes ASP szakrendszerek a Hivatal működési mechanizmusaiba történő implementálása történik meg. A teszteléshez és élesítéshez szükséges adatátadások a meghatározott módszertanhoz igazított módon kerülnek végrehajtásra. Nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő módon történő dokumentáltságra, amely egy optimális és hatékony rendszerbevezetés alapja. Ennek során teszt forgatókönyv készül, jegyzői jóváhagyó nyilatkozat kerül kiadásra az éles migráció végrehajtásáról. Megtörténik a rendszerek élesítése, tesztelési jegyzőkönyvek rögzítése, és a Kincstárral megkötésre kerül a Szolgáltatási Szerződés. Migrációs tesztelés során mennyiségi és szúrópróba szerű ellenőrzések kerülnek lefolytatásra megfelelő koordináció és a migrációs tesztek dokumentálása mellett. Szintén kiemelten fontos az éles migráció eredményeinek dokumentációja, a jegyzői hitelesítés, valamint a feladatok kézben tartott módon történő koordinációja.

Megtörténik a megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migrációja/adatbetöltése az egyes szakrendszerek tekintetében. Az adatmigráció során megtörténik az egyes szakrendszerek központilag meghatározott módszertan szerinti tisztítása, majd betöltése/feltöltése. Ennek során az adatmigráció kiterjed a következő szakrendszerek adataira: törzsadatok, iratkezelési adatok, gazdálkodási adatok, adó szakrendszer adatai, ipar- és kereskedelmi rendszer adatai, ingatlanvagyon-kataszter rendszer adatai, települési portál adatai. A migráció megvalósítását igazoló és alátámasztó dokumentumok kerülnek rögzítésre. Ilyen dokumentumok a migrációs forgatókönyv, adattisztítási dokumentáció, migrációs jegyzőkönyv, továbbá jegyzői nyilatkozat a migráció megkezdéséről, illetve sikerességéről. Az elvégzett migráció eredményeként az egyes szakrendszerekben felöltésre/betöltésre kerülnek azok a szakrendszeri adatok, amelyek az ASP rendszer használatának alapjaként tudnak a későbbiekben szolgálni.

Módosított, illetve új szabályzatok és/vagy önkormányzati rendeletek megnevezésű projekttevékenység keretében sor kerül az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésére és az Iratkezelési szabályzatban a változások átvezetésére külső szakértő bevonásával. A változáskezeléseket az indokolja, hogy az ASP rendszer használatával módosulnak olyan folyamatok, amelyek meghatározó jelentőségűek a feladatellátás szempontjából, így dokumentálásuk naprakészsége kritikusnak mondható, ezért elengedhetetlen hatályosításuk az ASP érintettség okán. Fentiek közül még meg nem alkotott szabályzat megírása azért indokolt, mert a módosuló folyamatok, illetve a szabályozott működés kikényszeríti a szabályozott keretek megalkotását és minőségi dokumentálását. Ezáltal a Hivatali működés szabályozottsága mellett, a munkatársak hatékonyabb munkavégzése is elérhető, hiszen a szabályzatok zsinórmértékül szolgálnak feladatvégzésük tekintetében és segítséget jelentenek a mindennapok során. A feladat végrehajtásához szükséges a jelenlegi folyamatok felmérése, értékelése, továbbá a folyamatokat érintő beavatkozási pontok azonosítása és változásmenedzsmentje.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00102

Published by: