pályázatok

Álláspályázat – óvodavezető (magasabb vezető)

pályázatok

Archív tartalom – a beadási határidő lejárt!

Nagyfüged Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Nagyfügedi Csicsergők Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2 évig szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján. A magasabb vezetői: óvodavezetői megbízással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény vezetése és képviselete, az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a nevelési célkitűzések megvalósítása. Az intézményi szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A gazdálkodási szabályzatok betartása,A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy ezirányú megkezdett tanulmányok
 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is
 szakmai életrajz
 az intézmény vezetésére vonatkozó program
 a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását
 motivációs levél

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Jánosné polgármester nyújt, a 37/325-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nagyfüged Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/777/2018., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 Személyesen: Juhász Jánosné polgármester, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

Published by:

Álláspályázat – gazdálkodási előadó

pályázatok

Lejárt állásajánlat – a beadási határidő 2018-04-30 volt.
Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
– Határozatlan idejű, közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
– Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
– Heves megye, 3280 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

– A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 9. pont: Szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
– A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• közigazgatásban szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A közszolgálati tisztviselőkről képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. melléklet 9. pontjában előírt végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, főiskolai szakirányú végzettség,
• Közigazgatásban szociális területen szerzett szakmai gyakorlat – legalább 1-3 év

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Csilla jegyző nyújt, a 06-37-325-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/685/1/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző
• Személyesen: Dr. Horváth Csilla, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezető bírálja el Nagyfüged Község Polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 04.

Dr. Horváth Csilla
jegyző sk.

Letölthető: pályázati kiírás

Published by: